EUROPEUS

SCIENCELIT

                                                  

ScienceLit és un projecte europeu (Erasmus+) que pretén promoure les Tertúlies Científiques Dialògiques (Acció Educativa d’Èxit) arreu dels diferents països amb l’objectiu que les persones participants puguin accedir al coneixement científic i puguin adquirir competències i eines que els permetin interpretar i analitzar el coneixement científic de forma autònoma.

Les persones participants d’aquest projecte són principalment les persones adultes en risc d’exclusió social i les persones que es troben a l’atur.

El projecte també consisteix en la creació de tres resultats: 1) Una metodologia sobre com realitzar les Tertúlies Científiques Dialògiques; 2) Guia Interactiva i 3) Curs de formació per a professionals de l’educació i per a voluntariat.


                                                                                                                     

DigiUP  és un projecte pretén millorar les competències digitals de les persones adultes en situació de risc social o en desavantatge a través de la implementació de “Grups Interactius“, una Acció Educativa d’Èxit destacada de la Comissió Europea. 

El projecte consisteix en la implementació de “Grups Interactius” de formació en TIC’s en els diferents països participants.

RESULTATS DEL PROJECTE:

Consortium:

                                                                                                            

La realitat quotidiana dels centres i associacions d’educació de persones adultes és molt diversa culturalment.

Aquest projecte neix amb l’objectiu de donar resposta a aquest nou repte i, per tant, a les noves necessitats.

Quin és l’objectiu del projecte WHO SPEAKS?  Crear espais on les persones de diferents cultures que participen en centres i associacions de persones adultes puguin manifestar les seves necessitats i preocupacions comunes entorn de l’educació,  expressin com entenen una educació multicultural, així com de quina manera es pot fer arribar al debat públic de l’educació multicultural les veus de les pròpies persones immigrants o altres cultures per tal de contribuir al fet que l’educació de persones adultes sigui cada vegada més inclusiva.

Els països que participen en aquest projecte són: Dinamarca, Romania i l’estat espanyol.

Els resultats del projecte són:
* L’elaboració d’un Manifest per una educació multicultural de persones adultes a Europa amb difusió a nivell internacional
* Una pàgina web on podeu trobar més informació sobre el projecte

El principal objectiu del projecte és fomentar l’experiència de les Tertúlies Literàries, i a través d’elles, ampliar la lectura dels clàssics, trencant amb el prejudici que els clàssics de la literatura universal només són per a una elit cultural. A més, es pretén fomentar el debat i la reflexió, obrint un espai de diàleg igualitari. D’altra banda, s’afegeix un espai d’accés a les noves tecnologies a les persones que tradicionalment han estat excloses.

Aquest projecte està coordinat per l’Associació Àgora de Barcelona i en el qual FACEPA participa com a soci.

Els resultats i els productes realitzats en el projecte Tertúlies Cibernètiques són, d’una banda, la creació de quatre Tertúlies Literàries, una Tertúlia en cada estat participant (Dinamarca, França, República Txeca i l’estat espanyol). D’altra banda el Fòrum de Discussió on les Tertúlies Literàries de cada país introdueixen les conclusions acordades després de la lectura dels clàssics, i una Guia Didàctica on es recullen experiències, conclusions i la metodologia de les Tertúlies Literàries Dialògiques.

En finalitzar el projecte MEPA es va sol·licitar la renovació d’aquest projecte posat que la línia d’actuació va avançar cap a una definició d’Educació Democràtica de Persones Adultes. El projecte MEDA va néixer amb la finalitat de consolidar el model que s’estava impulsant des de FACEPA.

Com a resultats es van potenciar nous col·lectius de persones participants en educació organitzats per garantir una representació als diferents espais de decisió i participació ciutadana i es va aprofundir i va millorar la gestió democràtica i la participació en les entitats que van formar part d’aquest projecte (França, Bèlgica i l’estat espanyol)

Els resultats d’aquest projecte són:

La publicació del llibre Obrint portes el qual recull experiències de persones participants en diferents entitats i és un llibre de lectura per a nivells inicials.

Un Informe sobre l’Educació Democràtica de persones Adultes amb l’objectiu de recollir les reflexions elaborades durant els dos anys d’aquest projecte, plasmant propostes i pràctiques concretes que afavoreixen el desenvolupament del EDA.
Una pàgina web on podeu trobar més informació sobre aquest projecte

TROBO. Ciutadania per a tothom, des de la participació, l’educació bàsica de persones adultes i el voluntariat. (2000-2002). Programa Grundtvig. Comissió Europea.

El projecte TROBADA es va encaminar a potenciar especialment les relacions entre els grups de participants i de voluntariat dels diferents països per enfortir l’alfabetització i l’educació bàsica de persones adultes com a espais de construcció d’una ciutadania activa i solidària.

En el marc d’aquest projecte s’han realitzat Congressos de persones participants en l’alfabetització a Alemanya, França, Itàlia, Hongria i l’estat espanyol. Es va consensuar entre tothom quin participava  dels diferents països el Manifest per a la nostra alfabetització que engloba les propostes, demandes i prioritats comunes realitzades per les personis participants a l’educació bàsica de persones adultes. Un altre resultat és una pàgina web on podeu trobar més informació sobre aquest projecte

 

A través d’aquest projecte es van potenciar pràctiques en el marc de l’Educació de Persones Adultes que van afavorir la participació i la gestió democràtica de centres i associacions, així com l’intercanvi d’experiències en l’àmbit europeu.

A partir dels bons resultats que ja s’havien aconseguit amb el projecte anterior d’elaboració de la Declaració dels Drets de les Persones Participants i de la seva gran acceptació per part de diferents entitats a l’Educació de Persones Adultes de diferents països d’Europa es va proposar dur a terme un projecte que permetés la difusió de bones pràctiques i formes d’organització democràtiques. Això vol dir que responguessin al Model d’Educació de Persones Adultes basat en el diàleg igualitari entre totes les persones participants i la gestió democràtica i participativa dels projectes d’educació de persones adultes.

Els estats que van participar en aquest projecte van ser: França, Bèlgica. Itàlia, Portugal i l’estat espanyol.

La realització de la Declaració dels Drets de les Persones Participants sorgeix d’una necessitat que contínuament es manifestava en les assemblees de FACEPA des de la constitució de la federació: recollir en un document els drets de les persones que participaven a l’educació de persones adultes, document que serviria com una de les bases principals per al treball i per als futurs projectes de la federació.

La primera fase del projecte va consistir a realitzar un estudi sobre la participació a l’educació de persones adultes a Bèlgica, Holanda i l’estat espanyol, països de les entitats que participaven en el projecte, amb la intenció d’obtenir un coneixement exhaustiu de les necessitats i demandes a l’educació de persones adultes. Per això va ser imprescindible crear espais de debat entre les persones participants en les entitats de cadascun d’aquests països.

Per redactar la declaració es van dur a terme dos tipus d’activitat: tertúlies als diferents països amb la finalitat de fer una anàlisi comparativa, creant espais de diàleg igualitari entre els participants. D’aquesta primera fase va sorgir el primer document de la Declaració. Una vegada elaborat aquest primer document, l’altre tipus d’activitat tenia com a objectiu potenciar la participació social i treballar la Declaració dels drets de les persones participants amb  participants de diferents escoles i associacions d’educació de persones adultes.

D’aquesta manera diferents persones que havien participat en el procés d’elaboració de la Declaració, a cada país, es van reunir amb unes altres persones participants de les escoles i associacions per explicar que significaven els drets dels participants i donar l’acabat definitiu en la seva redacció.

La Declaració dels Drets de les Persones Participants, des de la seva elaboració no només ha estat la base de tot el treball que es realitza en FACEPA i dels posteriors projectes europeus sinó també un document de referència internacional per definir el model d’educació de persones adultes, social, democràtic i participatiu, encaminat a la superació de les desigualtats socials.