QUINA ÉS LA FINALITAT DELS PROJECTES?

  • Portar al debat públic de l’educació de persones adultes a Europa les demandes i necessitats de les persones participants, superant, d’aquesta manera, la històrica barrera que exclou a les persones sense titulació universitària dels espais d’opinió i decisió sobre l’educació de persones adultes
  • Difondre el Model Social i Democràtic d’Educació de Persones Adultes i la Declaració dels Drets de les Persones Participants a l’Educació a través del com es treballa per a l’emancipació individual i col·lectiva. 

Tots els projectes són definits per les pròpies persones participants

“Les persones participants s’impliquen en el seu disseny, desenvolupament i avaluació”

“La metodoologia emprada es basa en la metodologia comunicativa/participativa”