El funcionament de FACEPA és democràtic i participatiu i es basa en les decisions preses en les Assamblees i preses per la Junta.

 
Com s’aconsegueix aquest funcionament?

A través de  Comissions de treball que s’encarreguen d’activitats o projectes específics. Aquests grups  funcionen d’una manera més autònoma i  amb un equip de gestió del dia dia. 

-Presa de decisions a través de les Assamblees amb l’objectiu d’incluir la veu de totes les persones participants. 

-La distància no és una barrera! Hi ha entitats que participen en l’assemblea mitjançant l’ús de programes de videollamades (TIC’S).

ESPAIS DE DECISIÓ

ASSEMBLEA MENSUAL

Està oberta a totes les persones participants de les associacions culturals i educatives. Tenen representació les diferents comissions, grups d’activitat i entitats federades.Per dur a terme els objectius, activitats i projectes definits als espais de decisió existeixen els següents mecanismes i espais:

Comissions de treball:

Impulsen activitats concretes i estan obertes a totes les persones participants.

Es reuneixen una vegada al mes i una persona de la comissió la representa en l’Assemblea Mensual. Una persona de l’equip del dia a dia dóna suport a la gestió de la comissió.

• Comissió de preparació del Grup de Dones.

• Comissió de preparació del Grup Multicultural.

• Comissió de projectes europeus.

• Comissió d’actes i congressos.

• Comissió de Tertúlies Literàries i Musicals Dialògiques.

ASSEMBLEA GENERAL

Es reuneix com a mínim una vegada a l’any i és on es decideixen les prioritats de la federació per al curs corresponent.

EQUIP DE FACEPA

 

L’equip del dia a dia de FACEPA és un equip de persones remunerades i col·laboradores que s’encarreguen de tasques com: la secretaria de l’entitat, la tresoreria, buscar noves formes de finançament, la gestió de les decisions preses en l’assemblea i la junta, dinamització i suport de les entitats, etc.

 

 Tot el treball s’organitza segons les decisions preses als espais de decisió de l’entitat.

  L’equip es coordina setmanalment.  En aquestes sessions assisteixen les persones de l’equip del dia a dia i també estan obertes a totes les persones participants.

L’objectiu és revisar les tasques, resoldre dubtes i problemes, realitzar el seguiment de les entitats i de les seves propostes i preparar l’assemblea mensual.

El funcionament en les coordinacions és de tipus assembleari, democràtic i participatiu, funcionament i metodologia que FACEPA treballa per continuar potenciant